REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIODRUKU.COM.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Paweł Gaik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA POLIGRAFICZNO-REKLAMOWA “ATELIER” Gaik Paweł, ul. Grunwaldzka 18, 42-226 Częstochowa, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5732341683 oraz numer statystyczny REGON: 151539911, który dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://studiodruku.com.pl/.

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy towarów.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

Firma Poligraficzno – Reklamowa „ATELIER” Gaik Paweł

ul. Grunwaldzka 18

42-226 Częstochowa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu: 34 324 86 54

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: zamowienia@studiodruku.com.pl

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów.

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym zawierania umów) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

3. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu regulaminu.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia jest złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a. odbiorcy dostawy, w tym jego danych kontaktowych,

b. adresu dostawy,

c. sposobu dostawy.

d. sposobu dokonania płatności za towar.

Zamówiony towar/usługa będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

5. Po stwierdzeniu prawidłowości zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez kliknięcie na link podany w w/w informacji przez Użytkownika.

6. Sklep realizuje zamówienia tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

VII. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

VIII. DOSTAWA

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad.

2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

3 Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie (Użytkownik może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W FIRMIE ATELIER

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Atelier z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 18, NIP 573 234 16 83

  1. Inspektor Ochrony Danych

                     Inspektorem Ochrony Danych w firmie Atelier, jest Pan Paweł Gaik

                     e-mail: pawelgaik@o2.pl

                     telefon: 502590328

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań    przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Atelier, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonania umowy handlowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa dotyczących rachunkowości;

Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

– upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom firmy Atelier,

– podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Atelier,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską i świadczące usługi w tym zakresie dla firmy Atelier,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania np zwrotów na Pani/Pana rzecz,

– podmiotom współpracującym z firmą Atelier przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

– podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną, w razie zaległości płatniczych,

– instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

                     Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę bez podawania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,            którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu firmy Atelier , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania Pani/Pan danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by dane Pani/Pana zostały przeniesione przez firmę Atelier bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.  Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych

osobowych.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Posiadane Pani/Pana dane osobowe

imię i nazwisko

 – dane adresowe i teleadresowe

 – zdjęcie – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga.

Jednakże jeżeli wymagają tego przepisy prawa, firma Atelier może wymagać od Pani/Pana podania innych danych  niezbędnych do realizacji usługi lub np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Nabywcy będącemu konsumentem, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od Umowy, Nabywca zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: zamowienia@studiodruku.com.pl. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Nabywca niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Nabywca będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Nabywca będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Nabywcy będącego konsumentem od Umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Nabywca będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do umów zawartych wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W szczególności, na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umów sprzedaży towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Nabywcy lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. przykładowo: obrazów lub fototapet wydrukowanych na arkuszu o rozmiarze podanym przez Nabywcę czy obrazów przedstawiających wizerunek Nabywcy lub treść wskazaną przez Nabywcę.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Nabywcy przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w ramach rękojmi w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

XIII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

XV. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.